Navigace

 • Příměstský tábor na ZŠ Jakutská se opět vydařil

  Příměstský tábor na ZŠ Jakutská se opět vydařil

  Poslední červencový týden se na naší škole uskutečnil druhý ročník Všesportovního příměstského tábora pro žáky prvního stupně. Během celého týdne si vyzkoušeli různé typy sportů a pohybových aktivit. Mimo areál naší školy jsme také využili blízkou Gutovku, kde si děti v úterý zahrály minigolf a ve čtvrtek využily beachvolejbalové kurty. Ve středu se pak konal celodenní turistický výlet na zámek Ctěnice a do Zooparku Prales.

  Poslední páteční den čekal všechny závěrečný desetiboj složený z různých pohybových a dovednostních aktivit. Děti soupeřily v disciplínách složených z atletiky, volejbalu, fotbalu, florbalu a basketbalu.

  Odměnou za úspěšně zvládnutý desetiboj byla pamětní medaile a další ceny včetně táborového trička.

  Marek Brychta

 • Vysvědčení pro školní jídelnu

  Vysvědčení pro školní jídelnu

  Dotazník spokojenosti organizace Školní jídelna Praha 10, příspěvková organizace

  Hezký den,

  žádám všechny naše strávníky, kteří odebírají školní oběd, děti, žáky, učitele, ostatní strávníky, o vystavení vysvědčení ke školním obědům v ZŠ Jakutská .

  Princip hodnocení spokojenosti: čím více hvězdiček, tím větší spokojenost. Vyplnění dotazníku Vám zabere pouze pár minut času.

  Dotazník je možné vyplnit do termínu 30.06.2022.

   

  https://www.survio.com/survey/d/hodnoceni-skolni-obedy-ZS-Jakutska

   

  S přáním hezkého dne

   

  Michaela Žáčková

  asistentka ředitele, organizační pracovník

   

  SJ-10

   

  email: asistentka@sjp10.cz

  mobil: +420 702 122 002

  www.sjp10.cz

   

 • Možnost jednorázového výdělku při volbách 23. a 24. září 2022

  Možnost jednorázového výdělku při volbách 23. a 24. září 2022

  Vážení rodiče, předáváme tímto informaci z Úřadu MČ Praha 10.

  Všechny informace naleznete na následujícím odkazu.

 • KROUŽKY - dotazník pro rodiče

  KROUŽKY - dotazník pro rodiče

  Vážení rodiče,

  protože nám velmi záleží na vašem názoru na dětské volnočasové aktivity, dovolujeme si vás oslovit s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám zabere cca 3 minuty.

  PRŮZKUM ZÁJMU O KROUŽKY VE ŠKOLE (office.com)

  Právě dotazníkové šetření nám napoví, na jaké oblasti se v dalším školním roce zaměřit, co zlepšit a co vše udělat pro to, aby vaše děti byly spokojené.

  Šetření provádí společnost KROUŽKY o.p.s. ve spolupráci s Vaší školou (www.krouzky.cz).

  Děkujeme,

  TÝM KROUŽKY

   

 • JAKUFEST 2022

  JAKUFEST 2022

  sobota 4. 6. 2022 od 10.00 hod. Srdečně zveme!

 • SBĚR PAPÍRU 7. - 10. 6. 2022

  SBĚR PAPÍRU 7. - 10. 6. 2022

  Vestibul školy, ráno před vyučováním.

 • Sdělení školní jídelny: Oběd před prázdninami

  Sdělení školní jídelny: Oběd před prázdninami

  Vážení strávníci, milí rodiče,

  dne 30. 6. 2022 jsou vzhledem k tradičnímu nízkému zájmu všechny obědy automaticky odhlášeny. Kdo bude mít o oběd zájem, musí si tedy oběd přihlásit.

  Výdej obědů 30. 6. 2022 bude probíhat od 11:00 do 12:30 hod.

  Děkujeme za spolupráci.

  V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny: Irena Benešová - tel. 774 450 026

 • Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи

  Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи

  Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

  Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

  Termín zápisu / Дата та час запису: 6. 6. 2022, 14.00 – 16.00 hod.

  Místo zápisu / Місце запису: Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace

  Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:


  DOKUMENT_UKR_CZ.pdf

  Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_CZ_UKR.docx (заяву про зарахування дитини до початкової школи)


  Критерії зарахування до початкової школи на 2022/2023 навчальний рік для дітей - біженців з України

  Дитина з місцем фактичного перебування у відповідному шкільному окрузі

  Дитина з місцем фактичного перебування у відповідному районі

  Дитина з місцем фактичного перебування в іншому районі Праги

  Територіальні округи шкіл Праги 10 на 2022/2023 навчальний рік: obecně závazná vyhláška o školských obvodech

 • Konkursní řízení na ředitele/ředitelku MŠ Kodaňská

  Konkursní řízení na ředitele/ředitelku MŠ Kodaňská

  Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace

  Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace,

  se sídlem Praha 10, Kodaňská 989/14,

  IČO: 70 924 228

   

  MČ Praha 10 vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace.

  Předpokládaný nástup do funkce: 29. 8. 2022.

   

  Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

  § plná způsobilost k právním úkonům

  § odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  § minimálně tříletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  § bezúhonnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  § zdravotní způsobilost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  § znalost českého jazyka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Od uchazeče očekáváme:

  § základní znalost problematiky řízení školy, školských, pracovně právních a souvisejících předpisů, orientaci v ekonomice příspěvkové organizace, odborné manažerské i organizační schopnosti a dovednosti

  § ochotu a připravenost k dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji v rámci dalšího vzdělávání zejména v oblasti kvality vzdělávání,

  § vysoké nasazení a flexibilitu zejména v počáteční fázi řízení po nástupu do vedoucí funkce a maximální součinnost se zřizovatelem školy.

   

  Obsahové náležitosti přihlášky:

  § identifikační údaje uchazeče (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, korespondenční adresa, číslo OP)

  § popis pozice, na kterou se uchazeč hlásí

  § datum zpracování a vlastnoruční podpis uchazeče.

   

  K přihlášce přiložte:

  § úředně ověřené kopie dokladů o odpovídajícím dosaženém vzdělání (v případě diplomu včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku diplomu), příp. doklady o dalším vzdělávání (kopie není třeba úředně ověřovat)

  § doklady k prokázání praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení

  zaměstnavatelů) a o dosavadním průběhu zaměstnání - doklad o započitatelné praxi potvrzené posledním zaměstnavatelem

  § strukturovaný životopis s datem zpracování a podpisem uchazeče

  § vizi a koncepci dalšího rozvoje Mateřské školy, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace (v rozsahu max. 4 normostrany)

  § výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

  § čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 a § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů,

  § lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele mateřské školy (ne starší než 2 měsíce).

   

  Lhůta pro podání přihlášky:

  Přihláška s uvedenými doklady v uzavřené obálce s přesným označením „Konkursní řízení MŠ Kodaňská“ a „neotvírat“ musí být doručena nejpozději do 24. 6. 2022 do 12 hodin do podatelny ÚMČ Praha 10, na adresu Odbor školství, ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10.

   

  Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady a vlastnoručním podpisem uchazeče.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

  Kontakt: Odbor školství ÚMČ Praha 10, Mgr. Klára Válková, referent pro mateřské školy, tel. 267 093 486, e-mail: klara.valkova@praha10.cz.

   

  Schváleno usnesením Rady MČ Praha 10 č. 381 ze dne 24. 5. 2022.

 • Pozdrav ze školy v přírodě

  Pozdrav ze školy v přírodě

  Velká výprava z Jakutské (třídy I. A, I. B, I. C, III. B a III. C) dorazila v pořádku na Černou horu a užívá si svou školu v přírodě. Děti i všichni dospěláci pozdravují do Prahy rodiče a přátele školy :-)

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • "Srdíčkové dny"

  "Srdíčkové dny"

  Poslední magnetky můžete získat za příspěvek 30 Kč do konce května. Děkujeme, že pomáháte. Sbírka Život dětem byla v našíš kole zahájena 11. 4. 2022.

  Za příspěvek na pomoc nemocným dětem patří dárci magnetka se zvířátkem (30 Kč) nebo hlavolam (40 Kč).

   


  Život dětem o.p.s., 
  Koclířova 771, 198 00 Praha 9 – Kyje
  e-mail: zivotdetem@zivotdetem.cz

  www.zivotdetem.cz

   

 • Příměstský tábor 2022 - OBSAZENO

  Příměstský tábor 2022 - OBSAZENO

  Kapacita tábora je NAPLNĚNA. Děkujeme za váš zájem!

 • Učitel lídr - Debrujáři

  Učitel lídr - Debrujáři

  Dne 30. 3. 2022 proběhlo v rámci projektu MAP II. Praha 10 setkání s představením činnosti Klubu mladých debrujárů jako inspirace do hodin prvouky a přírodovědy. 

  Více na následujícím odkazu

   

  Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

  Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

  Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

 • Třídní schůzky / Konzultace

  Třídní schůzky / Konzultace

  Termín: čtvrtek 21. 4. 2022

  Vážení rodiče,

  ve čtvrtek dne 21. 4. 2022 proběhnou třídní schůzky či konzultační odpoledne. Konkrétní formu pro vaši třídu zvolili dle aktuální potřeby třídní učitelé, kteří vás budou o organizaci informovat. Na 1. stupni převažují třídní schůzky, na 2. stupni konzultace.

  Setkání třídních důvěrníků s ředitelkou školy se koná od 16.30 hod.

  Těšíme se na setkání s vámi!

  Vedení ZŠ Jakutská

 • Zápis do 1. tříd (2022/2023)

  Zápis do 1. tříd (2022/2023)

  úterý 5. dubna 2022, od 14.00 hod. do 18.00 hod.

  středa 6. dubna 2022, od 14.00 hod. do 18.00 hod.

  Všechny informace naleznete NA TOMTO ODKAZU. Těšíme se na vás!

 • Od 14. 3. 2022 bez roušek

  Od 14. 3. 2022 bez roušek

  Dle mimořádného opatření MZ se od 14. března 2022 ruší povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve škole.


  V platnosti tak už nejsou žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. 


  Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních
  akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech. Při přesunech veřejnou dopravou stále povinnost ochranného prostředku platí. 

 • Den otevřených dveří a jarmark na ZŠ Jakutská

  Den otevřených dveří a jarmark na ZŠ Jakutská

  24. března 2022, 14.00 - 18.00 hod.

 • Pozdrav z lyžáku

  Pozdrav z lyžáku

  Lyžák v plném proudu!

  Týden na Černé hoře se pomalu přehoupává do druhé poloviny. První dny lyžování, přednášek, her, procházek a zábavy jsou za námi a těšíme se na další. Posíláme pozdrav z Černé hory a k nahlédnutí i pár fotek. 

  V pondělí byl na programu volný den ve znamení turnaje ve ,,střižbě", nacvičování scének s horskou tématikou, procházek a her. 

  Marek Brychta a kolektiv

   

 • Obavy z krizové situace. Jak pomoci.

  Obavy z krizové situace. Jak pomoci.

  Obavy z války, reakce dětí, jak s nimi mluvit. Náměty, kontakt na Linku bezpečí.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
  Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
 • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
  267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
  267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
  774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová