Navigace

Vítejte v naší základní škole Spádové oblasti Školská rada JAKUFEST Historie školy POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

O škole

Vítejte v naší základní škole

Naše škola se nachází ve Vršovicích, v klidné části Prahy 10, na místě velmi dobře dopravně dostupném. Je obklopena zelení, má svou vlastní rozlehlou zahradu s moderními sportovními i herními plochami a venkovní učebnou. Škola nástavbou dalšího patra zvýšila v roce 2018 svou kapacitu na 530 žáků.

Škola zahájila svou činnost 1. září 1955.

Název školy je odvozen od místní ulice, jejíž jméno připomíná sibiřské přístavní město na řece Leně - Jakutsk.

Zřizovatelem školy je MČ PRAHA 10. Vše podstatné o školství na Praze 10 naleznete na webu MČ na tomto odkazu

 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Vstupte ZDE

 

PROJEKTY

 

 

 

 

 

 

Naše škola realizuje od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2025 projekt s názvem ZŠ Jakutská - šablony OP JAK, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005977, jenž je financovaný z OP JAK. Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím činnosti kariérového poradce, dále dojde k osobnostně sociálnímu a profesnímu rozvoji pracovníků ve vzdělávání, žákům bude poskytnuto inovativní vzdělávání a rovněž bude zvýšena znalost češtiny žáků s odlišným mateřským jazykem.

 

 

V naší škole je od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023 realizován projekt s názvem
„ZŠ Jakutská - šablony III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020586, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

PREZENTACE ZE STÁŽE NAŠEHO PEDAGOGA

 

 

Název programu: OP PMP – Školní obědy dostupné pro každé dítě VII. 

Číslo výzvy: 30_21_011
Název výzvy: Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi VII

Stručný popis: 
Výzva je určena na podporu žáků, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky v hmotné nouzi. Díky zapojení školy do projektu mají zajištěnu bezplatnou stravu ve školní jídelně po celý školní rok.

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

Stručný popis projektu: Podpora společného plánování a sdílení aktivit. Zlepšení kvality vzdělávání ve školách prostřednictvím spolupráce zřizovatelů škol, jednotlivých ZŠ a MŠ, nestátních neziskových organizací a ostatních aktérů působících ve vzdělávání na území MČ, včetně rodičů dětí a žáků a veřejnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

         

Název projektu: ZŠ Jakutská - šablony II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0012162

Číslo a název výzvy: 02_18_064  Šablony II

Příjemce podpory: Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210, příspěvková organizace

Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti žáků, pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

 

                     
 

Název projektu: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - ZŠ Jakutská

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001472

Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Příjemce podpory: Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210, příspěvková organizace

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj školy v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí ve škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

PREZENTACE ZE STÁŽE NAŠICH PEDAGOGŮ VE ŠVÉDSKU

PREZENTACE ZE STÁŽE NAŠICH PEDAGOGŮ VE ŠPANĚLSKU

PREZENTACE ZE STÁŽE NAŠICH PEDAGOGŮ VE ŠPANĚLSKU 2

 

 

Název projektu: Učíme se v přírodě při ZŠ Jakutská

Registrační číslo: 1190700295

Příjemce podpory: Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí, konkrétně úprava zahrady základní školy na venkovní areál s prvky přírodní zahrady za účelem školního i mimoškolního vzdělávání, které bude díky úpravě venkovního areálu probíhat ve venkovním prostředí. Škola se rozhodla zrealizovat Expozici hmyzu, Expozici léčivých a aromatických bylin, Balanční chodníky, Ohniště, Hmyzí hotel a mobiliář k menšímu přístřešku. Součástí projektu je výsadba ovocného stromu. Použité materiály jsou přírodního charakteru, bude připraven plán údržby, vč. zodpovědné osoby. Na závěr realizace projektu proběhne certifikované školení a slavnostní otevření zahrady za účasti veřejnosti. Realizace projektu je velmi potřebná pro další rozvoj EVVO na ZŠ.

 

VÝUKA, ZAMĚŘENÍ ŠKOLY, ROZVOJ

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu – Klíč k úspěchu. Více než dvacetiletou tradici má program rozšířené výuky hudební výchovy, v rámci nehož je žákům nabízeno nadstandardní vybavení a odborné vedení. Naši žáci v rámci pěveckého sboru a průběžně vznikajících hudebních uskupení a kapel vystupují pravidelně na řadě městských slavností, účastní se soutěží a sami organizují vlastní koncerty. Nejvíce pyšní jsme na tradiční prosincový adventní koncert a červnový festival školních kapel a tanečníků Jakufest (od roku 2014). Velkou výhodou pro naše žáky je také bezprostřední sousedství ZUŠ v Bajkalské ulici, kde se mohou specializovat ve hře na jednotlivé nástroje.

 

Podporujeme samozřejmě také sportovní rozvoj žáků. Máme vlastní tělocvičnu, dvě venkovní multifunkční hřiště a dráhu s doskočištěm s umělým povrchem. V nově vybudovaném patře je pak velká volnočasová místnost například pro moderní tanec, bojové sporty a další pohybové a hudební aktivity. V zimě vyjíždějí žáci druhého stupně na lyžařský výcvikový kurz, kde jsou vzděláváni instruktory v technikách lyžování a snowboardingu. Součástí výuky tělesné výchovy v 2. a 3. ročníku je plavecký výcvik v bazénu SK Slavia. Téměř všechny třídy vyjíždějí každoročně na školy v přírodě a na výlety. 

Všechny učebny ve škole jsou vybaveny interaktivními tabulemi Smart nebo projektory s interaktivním řešením eBeam. Žákům i učitelům je po celé škole díky Wi-Fi k dispozici volný přístup k internetu. Škola má dále dvě počítačové učebny i další odborné učebny jako cvičnou kuchyňku, prostory pro jazykovou výuku, zázemí pro pro chemická a fyzikální praktika, knihovnu.

Důraz klademe i na jazyky. Od 1. třídy vyučujeme povinně anglický jazyk. Na 2.stupni nabízíme jako další cizí jazyk němčinu a španělštinu. Pro rozvoj konverzačních dovedností naše škola pořádá výjezdy do evropských zemí.


Odpolední aktivity zajišťuje školní družina s vlastním programem. Snažíme se zajistit širokou škálu kroužků vedených jednak našimi pedagogy, ale také spolupracujícími agenturami.

 

Jsme velmi potěšeni, že při škole funguje Klub malých debrujárů, kde se děti i dospělí zabývají vědou, technikou a ekologií. Klub spolupracuje s jinými domácími i zahraničními kluby a účastní se i různých akcí v pražských muzeích, dětských akcí i setkáních ve Francii či Německu.


Na škole působí výchovná poradkyně, kariérní poradce, speciální pedagog i metodička prevence. Do školy pravidelně dochází psycholožka a speciální pedagožka z Pedagogicko-psychologické poradny Praha 10. Speciální péče je věnována integrovaným žákům, dalším žákům se speciálními vzdělávacími problémy a žákům s odlišným mateřským jazykem, pro které je zřízen kroužek na výuku českého jazyka.

 


Nezapomínáme ani na podporu ekologického a solidárního myšlení. Naše škola se zařazuje do ekologických projektů (např. Ukliďme svět, ukliďme Česko) a účastní se celopražské soutěže zaměřené na třídění odpadu Recyklohraní. V rámci rozvíjení solidarity spolupracujeme například s nadací Život dětem, Fond Sidus, Klokánek Štěrboholy ad.

Za velmi důležitou považujeme spolupráci s mateřskými školami v našem okolí. Pro děti učitelé a žáci připravují hodiny v naší škole nazvané "Učení nanečisto", Den otevřených dveří s jarmarkem a dílnami šikovných ručiček, Bublinádu ad. V budově školy působí detašovaně MŠ Omská. V těsném sousedství je budována nová MŠ Bajkalská


Těšíme se na všechny žáky, kteří chtějí přispívat příjemné atmosféře na naší škole a děkujeme tímto za podporu všem, kteří nám nejrůznějším způsobem pomáhají a drží nám palce v naší společné práci. 

 

Spolupráce

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • +420 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    +420 267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    +420 267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
    +420 774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová