Navigace

 • Možnost jednorázového výdělku při volbách 23. a 24. září 2022

  Možnost jednorázového výdělku při volbách 23. a 24. září 2022

  Vážení rodiče, předáváme tímto informaci z Úřadu MČ Praha 10.

  Všechny informace naleznete na následujícím odkazu.

 • KROUŽKY - dotazník pro rodiče

  KROUŽKY - dotazník pro rodiče

  Vážení rodiče,

  protože nám velmi záleží na vašem názoru na dětské volnočasové aktivity, dovolujeme si vás oslovit s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám zabere cca 3 minuty.

  PRŮZKUM ZÁJMU O KROUŽKY VE ŠKOLE (office.com)

  Právě dotazníkové šetření nám napoví, na jaké oblasti se v dalším školním roce zaměřit, co zlepšit a co vše udělat pro to, aby vaše děti byly spokojené.

  Šetření provádí společnost KROUŽKY o.p.s. ve spolupráci s Vaší školou (www.krouzky.cz).

  Děkujeme,

  TÝM KROUŽKY

   

 • JAKUFEST 2022

  JAKUFEST 2022

  sobota 4. 6. 2022 od 10.00 hod. Srdečně zveme!

 • SBĚR PAPÍRU 7. - 10. 6. 2022

  SBĚR PAPÍRU 7. - 10. 6. 2022

  Vestibul školy, ráno před vyučováním.

 • Sdělení školní jídelny: Oběd před prázdninami

  Sdělení školní jídelny: Oběd před prázdninami

  Vážení strávníci, milí rodiče,

  dne 30. 6. 2022 jsou vzhledem k tradičnímu nízkému zájmu všechny obědy automaticky odhlášeny. Kdo bude mít o oběd zájem, musí si tedy oběd přihlásit.

  Výdej obědů 30. 6. 2022 bude probíhat od 11:00 do 12:30 hod.

  Děkujeme za spolupráci.

  V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny: Irena Benešová - tel. 774 450 026

 • Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи

  Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи

  Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

  Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

  Termín zápisu / Дата та час запису: 6. 6. 2022, 14.00 – 16.00 hod.

  Místo zápisu / Місце запису: Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace

  Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:


  DOKUMENT_UKR_CZ.pdf

  Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_CZ_UKR.docx (заяву про зарахування дитини до початкової школи)


  Критерії зарахування до початкової школи на 2022/2023 навчальний рік для дітей - біженців з України

  Дитина з місцем фактичного перебування у відповідному шкільному окрузі

  Дитина з місцем фактичного перебування у відповідному районі

  Дитина з місцем фактичного перебування в іншому районі Праги

  Територіальні округи шкіл Праги 10 на 2022/2023 навчальний рік: obecně závazná vyhláška o školských obvodech

 • Konkursní řízení na ředitele/ředitelku MŠ Kodaňská

  Konkursní řízení na ředitele/ředitelku MŠ Kodaňská

  Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace

  Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace,

  se sídlem Praha 10, Kodaňská 989/14,

  IČO: 70 924 228

   

  MČ Praha 10 vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace.

  Předpokládaný nástup do funkce: 29. 8. 2022.

   

  Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

  § plná způsobilost k právním úkonům

  § odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  § minimálně tříletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  § bezúhonnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  § zdravotní způsobilost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  § znalost českého jazyka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Od uchazeče očekáváme:

  § základní znalost problematiky řízení školy, školských, pracovně právních a souvisejících předpisů, orientaci v ekonomice příspěvkové organizace, odborné manažerské i organizační schopnosti a dovednosti

  § ochotu a připravenost k dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji v rámci dalšího vzdělávání zejména v oblasti kvality vzdělávání,

  § vysoké nasazení a flexibilitu zejména v počáteční fázi řízení po nástupu do vedoucí funkce a maximální součinnost se zřizovatelem školy.

   

  Obsahové náležitosti přihlášky:

  § identifikační údaje uchazeče (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, korespondenční adresa, číslo OP)

  § popis pozice, na kterou se uchazeč hlásí

  § datum zpracování a vlastnoruční podpis uchazeče.

   

  K přihlášce přiložte:

  § úředně ověřené kopie dokladů o odpovídajícím dosaženém vzdělání (v případě diplomu včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku diplomu), příp. doklady o dalším vzdělávání (kopie není třeba úředně ověřovat)

  § doklady k prokázání praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení

  zaměstnavatelů) a o dosavadním průběhu zaměstnání - doklad o započitatelné praxi potvrzené posledním zaměstnavatelem

  § strukturovaný životopis s datem zpracování a podpisem uchazeče

  § vizi a koncepci dalšího rozvoje Mateřské školy, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace (v rozsahu max. 4 normostrany)

  § výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

  § čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 a § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů,

  § lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele mateřské školy (ne starší než 2 měsíce).

   

  Lhůta pro podání přihlášky:

  Přihláška s uvedenými doklady v uzavřené obálce s přesným označením „Konkursní řízení MŠ Kodaňská“ a „neotvírat“ musí být doručena nejpozději do 24. 6. 2022 do 12 hodin do podatelny ÚMČ Praha 10, na adresu Odbor školství, ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10.

   

  Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady a vlastnoručním podpisem uchazeče.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

  Kontakt: Odbor školství ÚMČ Praha 10, Mgr. Klára Válková, referent pro mateřské školy, tel. 267 093 486, e-mail: klara.valkova@praha10.cz.

   

  Schváleno usnesením Rady MČ Praha 10 č. 381 ze dne 24. 5. 2022.

 • Pozdrav ze školy v přírodě

  Pozdrav ze školy v přírodě

  Velká výprava z Jakutské (třídy I. A, I. B, I. C, III. B a III. C) dorazila v pořádku na Černou horu a užívá si svou školu v přírodě. Děti i všichni dospěláci pozdravují do Prahy rodiče a přátele školy :-)

 • "Srdíčkové dny"

  "Srdíčkové dny"

  Poslední magnetky můžete získat za příspěvek 30 Kč do konce května. Děkujeme, že pomáháte. Sbírka Život dětem byla v našíš kole zahájena 11. 4. 2022.

  Za příspěvek na pomoc nemocným dětem patří dárci magnetka se zvířátkem (30 Kč) nebo hlavolam (40 Kč).

   


  Život dětem o.p.s., 
  Koclířova 771, 198 00 Praha 9 – Kyje
  e-mail: zivotdetem@zivotdetem.cz

  www.zivotdetem.cz

   

 • Příměstský tábor 2022 - OBSAZENO

  Příměstský tábor 2022 - OBSAZENO

  Kapacita tábora je NAPLNĚNA. Děkujeme za váš zájem!

 • Učitel lídr - Debrujáři

  Učitel lídr - Debrujáři

  Dne 30. 3. 2022 proběhlo v rámci projektu MAP II. Praha 10 setkání s představením činnosti Klubu mladých debrujárů jako inspirace do hodin prvouky a přírodovědy. 

  Více na následujícím odkazu

   

  Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (MAP II)

  Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011050

  Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

 • Třídní schůzky / Konzultace

  Třídní schůzky / Konzultace

  Termín: čtvrtek 21. 4. 2022

  Vážení rodiče,

  ve čtvrtek dne 21. 4. 2022 proběhnou třídní schůzky či konzultační odpoledne. Konkrétní formu pro vaši třídu zvolili dle aktuální potřeby třídní učitelé, kteří vás budou o organizaci informovat. Na 1. stupni převažují třídní schůzky, na 2. stupni konzultace.

  Setkání třídních důvěrníků s ředitelkou školy se koná od 16.30 hod.

  Těšíme se na setkání s vámi!

  Vedení ZŠ Jakutská

 • Zápis do 1. tříd (2022/2023)

  Zápis do 1. tříd (2022/2023)

  úterý 5. dubna 2022, od 14.00 hod. do 18.00 hod.

  středa 6. dubna 2022, od 14.00 hod. do 18.00 hod.

  Všechny informace naleznete NA TOMTO ODKAZU. Těšíme se na vás!

 • Od 14. 3. 2022 bez roušek

  Od 14. 3. 2022 bez roušek

  Dle mimořádného opatření MZ se od 14. března 2022 ruší povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve škole.


  V platnosti tak už nejsou žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. 


  Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních
  akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech. Při přesunech veřejnou dopravou stále povinnost ochranného prostředku platí. 

 • Den otevřených dveří a jarmark na ZŠ Jakutská

  Den otevřených dveří a jarmark na ZŠ Jakutská

  24. března 2022, 14.00 - 18.00 hod.

 • Pozdrav z lyžáku

  Pozdrav z lyžáku

  Lyžák v plném proudu!

  Týden na Černé hoře se pomalu přehoupává do druhé poloviny. První dny lyžování, přednášek, her, procházek a zábavy jsou za námi a těšíme se na další. Posíláme pozdrav z Černé hory a k nahlédnutí i pár fotek. 

  V pondělí byl na programu volný den ve znamení turnaje ve ,,střižbě", nacvičování scének s horskou tématikou, procházek a her. 

  Marek Brychta a kolektiv

   

 • Obavy z krizové situace. Jak pomoci.

  Obavy z krizové situace. Jak pomoci.

  Obavy z války, reakce dětí, jak s nimi mluvit. Náměty, kontakt na Linku bezpečí.

 • Dobročinná sbírka na pomoc Ukrajině

  Dobročinná sbírka na pomoc Ukrajině

  1. - 4. března 2022. Místo: sborovna školy před vyučováním.


  Vážení rodiče, milí žáci,

  ZŠ Jakutská ve spolupráci se společností AidGame, která u nás pořádá kurzy první pomoci 

  VYHLAŠUJE SBÍRKU NA POMOC UKRAJINĚ

  Sběrným místem je sborovna školy (ráno před vyučováním), začínáme v úterý 1. 3. 2022, odvoz v pátek 4. 3. 2022 

  Co potřebujeme:

  Obecné zásoby 

  •    Power banky a nabíjecí kabely, špunty do uší
  •    Dětské pleny, dezinfekce, vložky, dětský pudr apod.
  •    Spacáky, karimatky, termodeky
  •    Škrtidla, obvazy, zdrav. šátky, dlahy, sádry
  •    Krabice na balení zásob

  Dary pro děti: 

  Tyto dary mají za cíl morálně pozvednout rodiny schované v bunkrech před bombardováním. 

  •    Dopisy a vzkazy 
  •    Hračky (fidget spinnery, plyšáci, jojo a antistresové hračky obecně), 
  •    Vtipy a memes, omalovánky a pastelky apod.
  •    Žvýkačky, čokolády, bonbony, oreo apod.

  Své dary prosím rozdělte na obecné zásoby a dary pro děti, ušetříte tím mnoho času na třídění. Pokud své dary rovnou zabalíte, bude to ideální.

  Spolupráce s Červeným křížem

  Na tuto iniciativu nejsme sami, ČČK nám pomáhá s následujícím:

  •    Logistika - ČČK je v přímém spojení s Ukrajinou a má zřízený koridor na dopravu veškeré materiální podpory přímo k ukrajinským obyvatelů.

  •    Finanční podpora - na stránkách ČČK můžete přispět alespoň finanční částkou na nákup potřebných materiálů a zásob

  ČERVENÝ KŘÍŽ

  Pro aktualizované informace sledujte naši událost na facebooku:

  ZŠ JAKUTSKÁ POMÁHÁ - Facebook

   

  Těšíme se na Vaši podporu a VŠEM DĚKUJEME!

   

  ZŠ Jakutská a AidGame (https://www.aidgame.cz/)

 • Setkávání s rodiči žáků s odlišným mateřským jazykem

  Setkávání s rodiči žáků s odlišným mateřským jazykem

   

  5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

  Místo setkání:  Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace

  Termín a čas setkání: 8., 9. 3. 2022 od 16.30 do 18.30 hodin

  Téma setkání:

  Jak pomoci mému dítěti s češtinou - specifika výuky ČDJ (češtiny jako druhého jazyka) - ve škole a mimo školu

  Jazyková podpora v ZŠ doma/ve škole/v kurzu/doučování – možnosti

  Spolupráce s NNO, doporučené kurzy či aktivity pro dítě s OMJ

  Doporučená literatura, programy a on-line zdroje vzdělávání pro domácí přípravu dětí s OMJ včetně ukázek

  Cílem aktivity je rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností. Aktivita podporuje vytvoření prostoru pro otevřenou diskusi v oblasti přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskusí o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentaci školy v oblastech zaměření projektu.

  Odborník: MgA. Hana Mlynářová, Metodička a koordinátorka začleňování dětí a žáků s OMJ, InBáze

  Organizátor za ZŠ Jakutská: Mgr. Zdenka Kočková, Koordinátor péče o žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

  Setkání se realizuje v rámci projektu Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - ZŠ Jakutská, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001472

   

  5.2 KOMUNITNĚ OSVĚTOVÁ SETKÁVÁNÍ

   

  Místo setkání:  Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace

  Termín a čas setkání: 3. května 2022 od 15.00 do 19.00 hodin

  Téma setkání:

  Komunitní osvětové setkání pro účastníky z řad rodičů, přátel školy a veřejnosti za pomoci odborníka nebo odborného týmu.

  Zážitkový interaktivní multikulturní program, dvojjazyčné vypravování,

  tradice, kultura + výtvarný workshop.

   

  Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.

   

  Odborník: Ing. Petra Holubářová, Koordinátorka CS a Metodička v projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, InBáze

  Organizátor za ZŠ Jakutská: Mgr. Zdenka Kočková, Koordinátor péče o žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

  Setkání se realizuje v rámci projektu Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - ZŠ Jakutská, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001472

   

   

 • Konkurs na ředitele MŠ Praha 10, Ve stínu 2103/10

  Konkurs na ředitele MŠ Praha 10, Ve stínu 2103/10

  Rada městské části Praha 10 vyhlašuje

  v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,


  Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace

  Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace


  VÍCE INFORMACÍ V NÁSLEDUJÍCÍM DOKUMENTU ZDE.docx

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
  Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
 • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
  267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
  267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
  774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová