Navigace

ZÁPIS do 1. třídy

pro školní rok 2023/2024

 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 

Zveme vás srdečně na první schůzku vyučujících a vedení školy s rodiči našich budoucích prvňáčků. 

Termín: středa 14. června 2023 od 17.00 hod.

 

Zápis pro ukrajinské děti

Zápis pro ukrajinské děti, které pobývají na území ČR v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině, proběhne dne

6. 6. 2023 od 14 do 16 hod.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) v aktuálním znění – Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («Лекс Україна» – освіта):

Informace.docx

Žádost o přijetí.docx

 

Výsledky zápisu

Vážení rodiče,

děkujeme za váš velký zájem o naši školu a zveřejňujeme tímto seznam PŘIJATÝCH žáků pro školní rok 2023/2024. Přijati byli všichni spádoví žáci.

Vysledky_zapisu_2023-24.pdf (Zveřejněno dne 21. 4. 2023)

Rozhodnutí o nepřijetí bude postupně doručováno datovou schránkou či poštou.

Pokud bylo vaše dítě přijato na jinou vámi preferovanou školu, prosíme o zpětvzetí žádosti. Ke stažení ZDE (docx)

Všechny ostatní žádáme o potvrzení nástupu na naši školu e-mailem na adresu zapis@zsjakutska.cz

 

Elektronická žádost a registrace k zápisu

Dne 20. března 2023 byla zpřístupněna možnost vyplnění žádosti o přijetí. Příjem žádostí byl ukončen 5. 4. 2023 v 18 hodin. 

 

 

Informace o termínu a organizaci zápisu

Ředitelka školy v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání, v platném znění (dále jen „Školský zákon) stanovuje termín a dobu zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 takto:

úterý 4. dubna 2023, od 14.00 hod. do 18.00 hod.

středa 5. dubna 2023, od 14.00 hod. do 18.00 hod.

Zápis se skládá z formální části (správní řízení) a motivační části.

Formální část představuje podání žádosti o přijetí a předložení potřebných dokladů.

V motivační části (cca.20 minut) děti plní formou hry různé úkoly (barvy, tvary, čísla, puzzle apod.), při kterých vedou rozhovor s provázejícím učitelem. Nejde o žádné zkoušení, orientačně se zjišťuje školní zralost a motivace dítěte a jeho připravenost k zahájení povinné školní docházky. 

Zvláštní zápis dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) v aktuálním znění se uskuteční v ředitelně školy

v úterý 6. června 2023 od 14.00 do 16.00 hod.

Tento termín je určen výhradně ukrajinským dětem, kterým bylo uděleno vízum strpění na území ČR v souvislosti s válkou. Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství. Podrobnosti budou zveřejněny.

 

Koho se zápis týká

Zápis se týká všech dětí narozených mezi 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017  a dále dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky.

Starší děti musí u zápisu doložit rozhodnutí o odkladu z loňského roku, pokud nebyl uskutečněn v naší škole. 

Podmínkou pro zápis mladších dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 je nutné doporučení pedagogicko psychologické poradny (PPP).

V případě zájmu o zápis dítěte narozeného mezi 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 je nutné doporučení PPP i odborného lékaře.

Poznámka: I v případě žádosti o odklad je nutné dítě řádně zapsat!

 

Potřebné dokumenty

 • občanský průkaz rodiče (u cizinců pas, povolení k pobytu na území ČR) 
 • rodný list dítěte

 

případně:

 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo v loňském roce vydáno na jiné ZŠ)
 • oprávnění zastupovat dítě (zpravidla ověřená plná moc) - v případě jednání s jinou osobou než zákonným zástupcem

 

Spádový obvod školy

Každá základní škola má na základě Obecně závazné vyhlášky účinné od 1. dubna 2023 svůj spádový obvod. Spádová škola má povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (v případě cizinců s doloženým místem pobytu v příslušném školském obvodu). Zákonný zástupce žáka může zvolit také jinou základní školu, ovšem bez garance přijetí.

Naše škola je spádová pro následující ulice:

Bajkalská, Bělocerkevská – sudá č., Benešovská, Bratří Čapků, Čeljabinská, Dukelská, Gruzínská č. 9-20, Hradešínská č. 58 a vyšší sudá, č. 63 a vyšší lichá, Irkutská, Jakutská, Jerevanská č. 12-16, Karpatská č. 11 a vyšší, Korunní č. 108, Krasnojarská, Krátká lichá č. 1-13, sudá č. 2-10, Kubánské náměstí č. 1-11, Kišiněvská č. 11 a vyšší, Litevská, Murmanská, Nad Olšinami, Nad Primaskou č. 1a, 1b, 1c, Omská, Pod Rapidem, Ruská č. 114 a vyšší sudá, Šrobárova, Tulská, U Zdravotního ústavu, Užocká, V Olšinách č. 1 – 41 lichá, V Předpolí č. 21 a vyšší, Vlašimská, Volyňská, Vršovická č. 69 a vyšší lichá, Za Strašnickou vozovnou. 

Mapa pražských spádových oblastí (spadovostpraha.cz)

Kritéria přijetí

Pro školní rok 2023/2024 plánujeme otevřít dvě první třídy. Naplněná kapacita školy neumožňuje otevřít více tříd.

Zákonným kritériem pro přijetí dítěte je spádová příslušnost bydlištěm k naší škole (v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona, zákon č. 561/2004 Sb.)

Upozorňujeme, že nájemní smlouva není dokladem trvalého pobytu a nezakládá nárok na spádovou příslušnost. Vždy je rozhodující adresa v průkazu totožnosti žadatele.(Na základě nájemní smlouvy si lze na MÚ trvalý pobyt zřídit)

V případě volné kapacity je možné přijmout též žáky mimo spádovou oblast. O přijetí pak mohou rozhodnout další následující kritéria sociální povahy. Při zájmu přesahujícím kapacitu školy, rozhodne o přijetí los. 

 1. Dítě patřící do spádové oblasti školy (5 bodů)
 2. Dítě z MČ Praha 10 (nespádové), které má již sourozence v naší škole v 1. - 8. ročníku (4 body)
 3. Dítě z MČ Praha 10 (nespádové) (3 body)
 4. Dítě mimo MČ Praha 10, které má již sourozence v naší škole v 1. - 8. ročníku (2 body)
 5. Dítě mimo MČ Praha 10 (1 bod)

 

Anonymizovaný seznam přijatých a nepřijatých žáků je bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 30 dní od zahájení správního řízení) uveden na webu školy a na vývěsce budovy školy. Originál rozhodnutí o přijetí nezasíláme, zakládá se do spisu dítěte a je uložen u vedení školy. Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Rozhodnutí o nepřijetí je naopak doručováno do vlastních rukou zákonného zástupce.

Účastníci řízení mají právo nahlédnout do podkladů k rozhodnutí v ředitelně školy po dohodě s vedením školy.

 

Program rozšířené výuky HV


V případě zájmu o začlenění dítěte do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy je třeba v žádosti o přijetí vyslovit v poznámce váš zájem. 

O začlenění dítěte do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy rozhoduje ředitelka školy na základě podkladů odborného posouzení a kapacity třídy. Předpoklady pro začlenění do této třídy nijak nesouvisí s kritérii pro přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole a nejsou zvýhodňující skutečností.

Žadatel vyjádří souhlas se zjišťováním předpokladů k zařazení do tohoto programu a potvrdí seznámení s učebním plánem této třídy.

Učební plán 2022-2023.pdf
 

Odklad školní docházky

 

Žádost o odklad 2023_2024 (docx)

Žádost o odklad 2023_2024 (pdf)

V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy, je vždy velmi vhodné předem navštívit místní pedagogicko-psychologickou poradnu PPP v Jabloňové ul., s níž naše škola aktivně spolupracuje a kde je doporučeno nejvhodnější řešení.

Případný odklad školní docházky neznamená ztracený rok, ale umožní budoucímu žáčkovi v klidu dozrát. Vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte lze docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy. Naše škola přípravné třídy nezřizuje. V MČ Praha 10 otevírají přípravné třídy zpravidla ZŠ Břečťanová, ZŠ Olešská, ZŠ U Vršovického nádraží, ZŠ V Rybníčkách a ZŠ Eden.

Podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát i učitelka mateřské školky, dětský lékař.

Důležité: Také žadatel o odklad musí dítě řádně zapsat (tedy vyplnit žádost a postupovat stejně jak je výše uvedeno). Samotná žádost o odklad se podává současně se zápisem. Její součástí je doporučující stanovisko příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Pokud v termínu není možné odborná stanoviska doložit, přeruší se správní řízení do jejich dodání.

Kontaktní osoby pro naši školu: Mgr. Darja Kovářová (psycholog), kovarova@ppp10.eu, Tel.: 770 147 628; Mgr. Alena Krnáčová (speciální pedagog), E-mail: krnacova@ppp10.eu, Tel.: 770 118 513; Mgr. Pavla Kubíčková (ředitelka PPP Praha 10), kubickova@ppp10.eu, Tel: 776 731 312

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Další důležité informace

Vyučovacím jazykem ve výuce naší školy je jazyk český. U dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí škola informuje o možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy.

V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného žáka škola informuje o systému společného vzdělávání: o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, o systému podpůrných opatření a jejich financování, o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm, o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

Škola informuje zákonné zástupce, jakým způsobem mohou svému dítěti pomoci v rozvoji v době před nástupem povinné školní docházky. Doporučený dokument Desatero pro rodiče, který je přílohou RVP PV zde zveřejňujeme.

DESATERO PRO RODIČE STAHUJTE ZDE .pdf
 

 

Kontakty 

 • info@zsjakutska.cz
 • tel. 267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
 • tel. 267 311 043 - centrála

 

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
  Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
 • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
  267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
  267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
  774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová