Navigace

ZÁPIS do 1. třídy ve školním roce 2020/2021

Zápis proběhl ve dnech 1. dubna - 8. dubna 2020

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka Základní školy, Praha 10, Jakutská 2/1210 Ing. Sylva Taufmannová, jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto: Přijímá k základnímu vzdělávání v ZŠ, Praha 10, Jakutská 2/1210 ve školním roce 2020/2021 děti s následujcími registračními čísly:

Vysledky zapisu do 1. tříd 2020-21 - seznam přijatých
(AKTUALIZOVÁNO 12. 6. 2020)

ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO TŘÍD PODLE KÓDŮ

Seznamy jsou zveřejněny též na vývěsce školy.

Děkujeme za váš velký zájem o naši školu, kterého si vážíme. Průběžně vás budeme informovat o dalších krocích.

ZŠ Jakutská

 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY BYLO UKONČENO

Přihlášky bylo možné vyplňovat a podávat ve dnech 1. - 8. dubna 2020, přičemž poslední den pro zahájení správního řízení byl 8. 4. 2020. 

Vážení rodiče, milí žáci,

děkujeme za velký zájem, který jste o naši školu projevili. V současnosti zpracováváme žádosti o přijetí. 

Každému z dětí byl přidělen identifikační kód. Seznam přijatých a nepřijatých žáků dle těchto kódů bude bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 30 dní od zahájení správního řízení) uveden na webu školy a na vývěsce budovy školy. Originál rozhodnutí o přijetí nezasíláme, zakládá se do spisu dítěte a je uložen u vedení školy. Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Rozhodnutí o nepřijetí je naopak doručováno do vlastních rukou zákonného zástupce.

Účastníci řízení mají právo nahlédnout do podkladů k rozhodnutí v ředitelně školy a k těmto podkladům se vyjádřit dne 15. 4. 2020.

Vedení ZŠ Jakutská

 

V případě dotazů nebo doplnění chybějících podkladů nás kontaktujte  

 • zapis@zsjakutska.cz
 • datovou schránkou  hrcw8wj
 • poštou
 • na tel. 267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
 • nebo tel. 267 311 043 - centrála

 

Spádový obvod školy

Každá základní škola má na základě Obecně závazné vyhlášky č. 4/2020 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních školsvůj spádový obvod. Spádová škola má povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (v případě cizinců s doloženým místem pobytu v příslušném školském obvodu). Zákonný zástupce žáka může zvolit také jinou základní školu, ovšem bez garance přijetí.

Naše škola je spádová pro následující ulice (pozor na změny, které oproti minulosti nastaly):

Bajkalská, Bělocerkevská – sudá č., Benešovská, Bratří Čapků, Čeljabinská, Dukelská, Gruzínská č. 9-20, Hradešínská sudá č. 58 a vyšší, lichá č. 63 a vyšší, Irkutská, Jakutská, Jerevanská č. 12-14, Karpatská č. 11 a vyšší, Korunní č. 108, Krasnojarská, Krátká lichá č. 1-13, sudá č. 2-10, Kubánské náměstí č. 1-11, Kišiněvská č. 11 a vyšší, Litevská, Murmanská, Nad Olšinami, Nad Primaskou č. 1a, 1b, 1c, Omská, Pod Rapidem, Ruská sudá č. 114 a vyšší, Šrobárova, Tulská, U Zdravotního ústavu, Užocká, V Olšinách lichá č. 1-41, V Předpolí č. 21 a vyšší, Vlašimská, Volyňská, Vršovická lichá č. 69 a vyšší, Za Strašnickou vozovnou. 

 

Koho se zápis týká

Zápis se týká všech dětí narozených mezi 1. 9. 2013 do 31.8. 2014 a dále dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky.

Starší děti musí u zápisu doložit rozhodnutí o odkladu z loňského roku, pokud nebyl uskutečněn v naší škole. Podmínkou pro zápis mladších dětí narozených od 1.9.2014 do 31.12. 2014 je nutné doporučení školského poradenského zařízení.

V případě zájmu o zápis dítěte narozeného mezi 1.1. 2015 do 30.6. 2015 je nutné doporučení PPP i odborného lékaře.

 

Potřebné dokumenty

 • občanský průkaz rodiče (u cizinců pas, povolení k pobytu na území ČR; po dobu nouzového stavu též řidičský průkaz) 
 • rodný list dítěte
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo v loňském roce vydáno na jiné ZŠ)
 • oprávnění zastupovat dítě (zpravidla ověřená plná moc) - v případě jednání s jinou osobou než zákonným zástupcem

 

Vyplnit lze v papírové podobě také ŽÁDOST O ODKLAD

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Pro školní rok 2020/2021 škola otevře dvě první třídy (maximální kapacita třídy 30 žáků).

Zákonným kritériem pro přijetí dítěte je spádová příslušnost bydlištěm k naší škole (v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona, zákon č. 561/2004 Sb.)

Upozorňujeme, že nájemní smlouva není dokladem trvalého pobytu a nezakládá nárok na spádovou příslušnost. Vždy je rozhodující adresa v průkazu totožnosti žadatele.(Na základě nájemní smlouvy si lze na MÚ trvalý pobyt zřídit)

V případě volné kapacity je možné přijmout též žáky mimo spádovou oblast. O přijetí pak mohou rozhodnout další následující kritéria sociální povahy. Při zájmu přesahujícím kapacitu školy, rozhodne o přijetí los.

 

 1. Dítě patřící do spádové oblasti školy (5 bodů)
 2. Dítě z MČ Praha 10 (nespádové), které má již sourozence v naší škole v 1. - 8. ročníku (4 body)
 3. Dítě z MČ Praha 10 (nespádové) (3 body)
 4. Dítě mimo MČ Praha 10, které má již sourozence v naší škole v 1. - 8. ročníku (2 body)
 5. Dítě mimo MČ Praha 10 (1 bod)

 

Každému z dětí je přidělen identifikační kód (zasíláme elektronicky, nebo dle formy podání žádosti). Seznam přijatých a nepřijatých žáků dle těchto kódů je pak bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 30 dní od zahájení správního řízení) uveden na webu školy a na vývěsce budovy školy. Originál rozhodnutí o přijetí nezasíláme, zakládá se do spisu dítěte a je uložen u vedení školy. Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Rozhodnutí o nepřijetí je naopak doručováno do vlastních rukou zákonného zástupce. Účastníci řízení mají právo nahlédnout do podkladů k rozhodnutí v ředitelně školy a k těmto podkladům se vyjádřit dne 15. 4. 2020.

 

Program rozšířené výuky HV


V případě zájmu o začlenění dítěte do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy je třeba v elektronické žádosti o přijetí vyslovit v poznámce váš zájem. 

O začlenění dítěte do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy rozhoduje ředitelka školy na základě podkladů odborného posouzení a kapacity třídy. Předpoklady pro začlenění do této třídy nijak nesouvisí s kritérii pro přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole a nejsou zvýhodňující skutečností.

Žadatel vyjádří souhlas se zjišťováním předpokladů k zařazení do tohoto programu a potvrdí seznámení s učebním plánem této třídy.
UČEBNÍ PLÁNY běžné třídy a třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy stahujte zde. Červeně vyznačen rozdíl v programu v 1. ročníku. Sledujte, prosím i rozdíly v následujících ročnících.
 

ODBORNÉ POSOUZENÍ BUDE VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI MOŽNÉ AŽ PO SKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ.

Odklad školní docházky

V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy, je vždy velmi vhodné předem navštívit místní pedagogicko-psychologickou poradnu PPP v Jabloňové ul., s níž naše škola aktivně spolupracuje a kde je doporučeno nejvhodnější řešení.

Případný odklad školní docházky neznamená ztracený rok, ale umožní budoucímu žáčkovi v klidu dozrát. Vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte lze docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy. Naše škola přípravné třídy neotvírá.

Podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát i učitelka mateřské školky, dětský lékař.

Důležité: Také žadatel o odklad musí dítě řádně zapsat (tedy vyplnit elektronickou žádost a postupovat stejně jak je výše uvedeno). Samotná žádost o odklad se podává současně se zápisem u a musí být doložena také doporučujícím souhlasným stanoviskem příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Pokud v termínu není možné odborná stanoviska doložit, přeruší se správní řízení do jejich dodání.

ŽÁDOST O ODKLAD stahujte zde

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


Další důležité informace

Vyučovacím jazykem ve výuce naší školy je jazyk český. U dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí škola informuje o možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy.

V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného žáka škola informuje o systému společného vzdělávání: o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, o systému podpůrných opatření a jejich financování, o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm, o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

Škola informuje zákonné zástupce jakým způsobem mohou svému dítěti pomoci v rozvoji v době před nástupem povinné školní docházky. Doporučený dokument Desatero pro rodiče, který je přílohou RVP PV zde zveřejňujeme.


DESATERO PRO RODIČE stahujte zde

 

Národní pedagogický institut informuje cizince

Measures pertaining to enrolment into primary school for the 2020/2021 school year (RU, UA, ENG, DE, CIN, IT, BG, AR, MNG) - translation.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210
  Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
 • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
  267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
  267 311 044 - ekonomka školy Ing. Eva Fučíková
  272 730 956 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová