Navigace

ZÁPIS do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Termíny:

Výsledky zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023

 

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci, 

děkujeme za váš velký zájem o naši školu. 

Zápis do prvního ročníku proběhl ve dnech 5. a 6. dubna 2022. Náhradní termín dne 19. dubna 2022.

 

Výsledky zápisu stahujte ZDE (.pdf)

(Datum zveřejnění: 25. 4. 2022, aktualizováno: 18. 5. 2022)

 

Originál rozhodnutí o přijetí nezasíláme, zakládá se do spisu dítěte a je uložen u vedení školy. Pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis. V případě rozhodnutí nenastoupit na naši školu, prosíme o podání informace.

Rozhodnutí o nepřijetí je doručováno do vlastních rukou zákonného zástupce.

Další informace budou podávány na webu školy a na e-maily uvedené žadateli.

Na červen 2022 je plánována třídní schůzky budoucí I. A a I. B. Termín bude upřesněn.

 

 

 

 

 

Informace zveřejněné před zápisem:

Informace o termínu o organizaci zápisu

 

Ředitelka školy v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání, v platném znění (dále jen „Školský zákon) stanovuje termín a dobu zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 takto:

úterý 5. dubna 2022, od 14.00 hod. do 18.00 hod.

středa 6. dubna 2022, od 14.00 hod. do 18.00 hod.

Zápis se skládá z formální části a motivační části.

Formální část zahrnuje předložení potřebných dokladů a podání žádosti o přijetí.

V motivační části (cca.20 minut) děti plní formou hry úkoly (barvy, tvary, čísla, puzzle apod.), při kterých vedou rozhovor s provázejícím učitelem. Nejde o žádné zkoušení, orientačně se zjišťuje školní zralost a motivace dítěte a jeho připravenost k zahájení povinné školní docházky. 

 

Žádost můžete vyplnit předem (k dispozici ve formátech xlsx., ods. nebo pdf.) a předložit u zápisu. Pokud nemáte možnost tisku, odešlete prosím vyplněný soubor na e-mail zapis@zsjakutska.cz

Žádost s vámi rádi vyplníme kompletně i přímo u zápisu. 

zadost_o_prijeti_2022.xlsx

zadost_o_prijeti_2022.ods

zadost_o_prijeti_2022.pdf

 

Spádový obvod školy

Každá základní škola má na základě Obecně závazné vyhlášky č. 4/2021Sb. hl. m. Prahysvůj spádový obvod. Spádová škola má povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (v případě cizinců s doloženým místem pobytu v příslušném školském obvodu). Zákonný zástupce žáka může zvolit také jinou základní školu, ovšem bez garance přijetí.

Naše škola je spádová pro následující ulice:

Bajkalská, Bělocerkevská – sudá č., Benešovská, Bratří Čapků, Čeljabinská, Dukelská, Gruzínská č. 9-20, Hradešínská č. 58 a vyšší sudá, č. 63 a vyšší lichá, Irkutská, Jakutská, Jerevanská č. 12-14, Karpatská č. 11 a vyšší, Korunní č. 108, Krasnojarská, Krátká lichá č. 1-13, sudá č. 2-10, Kubánské náměstí č. 1-11, Kišiněvská č. 11 a vyšší, Litevská, Murmanská, Nad Olšinami, Nad Primaskou č. 1a, 1b, 1c, Omská, Pod Rapidem, Ruská č. 114 a vyšší sudá, Šrobárova, Tulská, U Zdravotního ústavu, Užocká, V Olšinách č. 1 – 41 lichá, V Předpolí č. 21 a vyšší, Vlašimská, Volyňská, Vršovická č. 69 a vyšší lichá, Za Strašnickou vozovnou. 

Koho se zápis týká

Zápis se týká všech dětí narozených mezi 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016  a dále dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky.

Starší děti musí u zápisu doložit rozhodnutí o odkladu z loňského roku, pokud nebyl uskutečněn v naší škole. 

Podmínkou pro zápis mladších dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 je nutné doporučení školského poradenského zařízení.

V případě zájmu o zápis dítěte narozeného mezi 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 je nutné doporučení poradny i odborného lékaře.

 

Potřebné dokumenty

 • občanský průkaz rodiče (u cizinců pas, povolení k pobytu na území ČR) 
 • rodný list dítěte

 

případně:

 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo v loňském roce vydáno na jiné ZŠ)
 • oprávnění zastupovat dítě (zpravidla ověřená plná moc) - v případě jednání s jinou osobou než zákonným zástupcem

 

 

Kritéria přijetí

Pro školní rok 2022/2023 plánujeme otevřít dvě první třídy. Naplněná kapacita školy neumožňuje otevřít více tříd.

Zákonným kritériem pro přijetí dítěte je spádová příslušnost bydlištěm k naší škole (v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona, zákon č. 561/2004 Sb.)

Upozorňujeme, že nájemní smlouva není dokladem trvalého pobytu a nezakládá nárok na spádovou příslušnost. Vždy je rozhodující adresa v průkazu totožnosti žadatele.(Na základě nájemní smlouvy si lze na MÚ trvalý pobyt zřídit)

V případě volné kapacity je možné přijmout též žáky mimo spádovou oblast. O přijetí pak mohou rozhodnout další následující kritéria sociální povahy. Při zájmu přesahujícím kapacitu školy, rozhodne o přijetí los. 

 1. Dítě patřící do spádové oblasti školy (5 bodů)
 2. Dítě z MČ Praha 10 (nespádové), které má již sourozence v naší škole v 1. - 8. ročníku (4 body)
 3. Dítě z MČ Praha 10 (nespádové) (3 body)
 4. Dítě mimo MČ Praha 10, které má již sourozence v naší škole v 1. - 8. ročníku (2 body)
 5. Dítě mimo MČ Praha 10 (1 bod)

 

Anonymizovaný seznam přijatých a nepřijatých žáků je bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 30 dní od zahájení správního řízení) uveden na webu školy a na vývěsce budovy školy. Originál rozhodnutí o přijetí nezasíláme, zakládá se do spisu dítěte a je uložen u vedení školy. Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Rozhodnutí o nepřijetí je naopak doručováno do vlastních rukou zákonného zástupce.

Účastníci řízení mají právo nahlédnout do podkladů k rozhodnutí v ředitelně školy a k těmto podkladům se vyjádřit dne 21. 4. 2022.

 

Program rozšířené výuky HV


V případě zájmu o začlenění dítěte do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy je třeba v žádosti o přijetí vyslovit v poznámce váš zájem. 

O začlenění dítěte do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy rozhoduje ředitelka školy na základě podkladů odborného posouzení a kapacity třídy. Předpoklady pro začlenění do této třídy nijak nesouvisí s kritérii pro přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole a nejsou zvýhodňující skutečností.

Žadatel vyjádří souhlas se zjišťováním předpokladů k zařazení do tohoto programu a potvrdí seznámení s učebním plánem této třídy.

Učební plán (pdf)
 

Odklad školní docházky

Žádost o odklad ke stažení (docx)

V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy, je vždy velmi vhodné předem navštívit místní pedagogicko-psychologickou poradnu PPP v Jabloňové ul., s níž naše škola aktivně spolupracuje a kde je doporučeno nejvhodnější řešení.

Případný odklad školní docházky neznamená ztracený rok, ale umožní budoucímu žáčkovi v klidu dozrát. Vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte lze docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy. Naše škola přípravné třídy neotevírá. V MČ Praha 10 otevírají přípravné třídy zpravidla ZŠ Břečťanová, ZŠ Olešská, ZŠ U Vršovického nádraží, ZŠ V Rybníčkách a ZŠ Eden.

Podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát i učitelka mateřské školky, dětský lékař.

Důležité: Také žadatel o odklad musí dítě řádně zapsat (tedy vyplnit žádost a postupovat stejně jak je výše uvedeno). Samotná žádost o odklad se podává současně se zápisem. Její součástí je doporučující stanovisko příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Pokud v termínu není možné odborná stanoviska doložit, přeruší se správní řízení do jejich dodání.

Kontaktní osoby pro naši školu: Mgr. Darja Kovářová (psycholog), kovarova@ppp10.eu, Tel.: 770 147 628; Mgr. Alena Krnáčová (speciální pedagog), E-mail: krnacova@ppp10.eu, Tel.: 770 118 513; Mgr. Pavla Kubíčková (ředitelka PPP Praha 10), kubickova@ppp10.eu, Tel: 776 731 312

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Další důležité informace

Vyučovacím jazykem ve výuce naší školy je jazyk český. U dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí škola informuje o možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy.

V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného žáka škola informuje o systému společného vzdělávání: o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, o systému podpůrných opatření a jejich financování, o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm, o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

Škola informuje zákonné zástupce, jakým způsobem mohou svému dítěti pomoci v rozvoji v době před nástupem povinné školní docházky. Doporučený dokument Desatero pro rodiče, který je přílohou RVP PV zde zveřejňujeme.

DESATERO PRO RODIČE STAHUJTE ZDE .pdf
 

 

Kontakty 

 • info@zsjakutska.cz
 • tel. 267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
 • tel. 267 311 043 - centrála

 

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
  Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
 • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
  267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
  267 311 044 - ekonomka školy Ing. Eva Fučíková
  774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová