Navigace

ZÁPIS do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Termín: 1. - 13. dubna 2021 (distančně)

Vážení rodiče, 

dne 22. 6. 2021 od 16.30 hod. se uskuteční na zahradě školy (při nepřízni počasí v tělocvičně) setkání s vedením školy a dalšími pedagogy, na kterém předáme základní informace k zahájení školní docházky vašich dětí. Tyto informace budou k dispozici i na webu školy a připomenuty opět na první třídní schůzce 1. 9. 2021. Účast je tedy na vašem uvážení a časových možnostech.

Program:

 1. Organizace zahájení školního roku

 2. Školní potřeby, vybavení, učebnice v 1. třídě

 3. Školní družina

 4. Školní jídelna

 5. Dotazy

Akce není primárně určena dětem, ale přijít s nimi případně můžete.

Těšíme se na setkání s vámi.

Vedení ZŠ Jakutská, Praha 10

 

 

Vážení rodiče,

děkujeme za váš zájem o naši školu. Počet přihlášek letos převýšil naše kapacitní možnosti. O doplnění počtu přijatých zájemců z řad dětí mimo spádovou oblast naší školy muselo rozhodnout losování dne 29. 4. 2021.

Seznam přijatých žáků (ke stažení) podle přidělených registračních kódů uveřejňujeme na tomto místě a na vývěsce školy. (Aktualizováno 27. 5. 2021)

Originál rozhodnutí o přijetí nezasíláme, zakládá se do spisu dítěte a je uložen u vedení školy. Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis. Rozhodnutí o nepřijetí je naopak doručováno do vlastních rukou zákonného zástupce.

Dne 27. 5. 2021 zveřejňujeme rozdělení žáků do tříd I. A, I. B a I. C.

Třídy I. A  a I. B jsou kombinované - část třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy (RvHv) a část bez tohoto programu. Třída I. C je je bez programu RvHv.

Rozdělení žáků do tříd (ke stažení)

Pokud bylo vaše dítě již přijato na jinou školu a o naši školu nebudete mít zájem, prosíme o informaci a zpětvzetí žádosti o přijetí. Formulář je k dispozici na tomto odkazu, stačí jej podepsat a poslat škole jako sken.

 

Vedení ZŠ Jakutská

______________________________________

 

 

Pokyny k zápisu

Žádost o přijetí se podává formou elektronické přihlášky, kterou vytištěnou a podepsanou doručíte škole společně se skenem či fotografií  rodného listu dítěte (nemusí jít o ověřený dokument, stačí prostá kopie) jedním z následujících způsobů:

1. datovou schránkou na adresu hrcw8wj (pokud jste vlastníkem osobní DS)
2. e-mailem na adresu zapis@zsjakutska.cz (pouze pokud vlastníte elektronický podpis)
3. poštou

V případech, kdy nemůžete využít výše uvedené formy, lze dodat žádost a další dokumenty osobně do recepce školy (za podmínky dodržení hygienických opatření) v těchto termínech:

úterý 6. dubna 2021, 14.00 - 16.00 hod. 
čtvrtek 8. dubna 2021, 10.00 - 12.00 hod.
úterý 13. dubna 2021, 14.00 - 16.00 hod.

Při osobním doručení bude mít žadatel vytištěnou a podepsanou žádost, předloží občanský průkaz (cizinci pas a povolení k pobytu), rodný list dítěte, případně další dokumenty níže uvedené.

(Žadatelé bez přístupu na internet a možnost tisku kontaktují školu předem na tel. 267 311 043 k dohodě na řešení zápisu.)

 

Spádový obvod školy

Každá základní škola má na základě Obecně závazné vyhlášky č. 4/2021Sb. hl. m. Prahysvůj spádový obvod. Spádová škola má povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (v případě cizinců s doloženým místem pobytu v příslušném školském obvodu). Zákonný zástupce žáka může zvolit také jinou základní školu, ovšem bez garance přijetí.

Naše škola je spádová pro následující ulice:

Bajkalská, Bělocerkevská – sudá č., Benešovská, Bratří Čapků, Čeljabinská, Dukelská, Gruzínská č. 9-20, Hradešínská č. 58 a vyšší sudá, č. 63 a vyšší lichá, Irkutská, Jakutská, Jerevanská č. 12-14, Karpatská č. 11 a vyšší, Korunní č. 108, Krasnojarská, Krátká lichá č. 1-13, sudá č. 2-10, Kubánské náměstí č. 1-11, Kišiněvská č. 11 a vyšší, Litevská, Murmanská, Nad Olšinami, Nad Primaskou č. 1a, 1b, 1c, Omská, Pod Rapidem, Ruská č. 114 a vyšší sudá, Šrobárova, Tulská, U Zdravotního ústavu, Užocká, V Olšinách č. 1 – 41 lichá, V Předpolí č. 21 a vyšší, Vlašimská, Volyňská, Vršovická č. 69 a vyšší lichá, Za Strašnickou vozovnou. 

 

Koho se zápis týká

Zápis se týká všech dětí narozených mezi 1. 9. 2014 do 31.8. 2015 a dále dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky.

Starší děti musí u zápisu doložit rozhodnutí o odkladu z loňského roku, pokud nebyl uskutečněn v naší škole.

Podmínkou pro zápis mladších dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31.12. 2015 je nutné doporučení školského poradenského zařízení.

V případě zájmu o zápis dítěte narozeného mezi 1. 1. 2016 do 30.6. 2016 je nutné doporučení PPP i odborného lékaře.

 

Potřebné dokumenty

 • občanský průkaz rodiče (u cizinců pas, povolení k pobytu na území ČR; po dobu nouzového stavu též řidičský průkaz) 
 • rodný list dítěte
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo v loňském roce vydáno na jiné ZŠ)
 • oprávnění zastupovat dítě (zpravidla ověřená plná moc) - v případě jednání s jinou osobou než zákonným zástupcem

 

Vyplnit lze v papírové podobě také Žádost o odklad povinné školní docházky 2021/2022 (.docx)

 

Kritéria přijetí

Pro školní rok 2021/2022 škola plánuje otevřít dvě první třídy (maximální kapacita třídy 30 žáků).

Zákonným kritériem pro přijetí dítěte je spádová příslušnost bydlištěm k naší škole (v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona, zákon č. 561/2004 Sb.)

Upozorňujeme, že nájemní smlouva není dokladem trvalého pobytu a nezakládá nárok na spádovou příslušnost. Vždy je rozhodující adresa v průkazu totožnosti žadatele.(Na základě nájemní smlouvy si lze na MÚ trvalý pobyt zřídit)

V případě volné kapacity je možné přijmout též žáky mimo spádovou oblast. O přijetí pak mohou rozhodnout další následující kritéria sociální povahy. Při zájmu přesahujícím kapacitu školy, rozhodne o přijetí los.

 1. Dítě patřící do spádové oblasti školy (5 bodů)
 2. Dítě z MČ Praha 10 (nespádové), které má již sourozence v naší škole v 1. - 8. ročníku (4 body)
 3. Dítě z MČ Praha 10 (nespádové) (3 body)
 4. Dítě mimo MČ Praha 10, které má již sourozence v naší škole v 1. - 8. ročníku (2 body)
 5. Dítě mimo MČ Praha 10 (1 bod)

 

Každému z dětí je přidělen identifikační kód. Seznam přijatých a nepřijatých žáků dle těchto kódů je pak bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 30 dní od zahájení správního řízení) uveden na webu školy a na vývěsce budovy školy. Originál rozhodnutí o přijetí nezasíláme, zakládá se do spisu dítěte a je uložen u vedení školy. Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

Rozhodnutí o nepřijetí je naopak doručováno do vlastních rukou zákonného zástupce.

Účastníci řízení mají právo nahlédnout do podkladů k rozhodnutí v ředitelně školy a k těmto podkladům se vyjádřit.

 

Program rozšířené výuky HV


V případě zájmu o začlenění dítěte do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy je třeba v žádosti o přijetí vyslovit v poznámce váš zájem. 

O začlenění dítěte do třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy rozhoduje ředitelka školy na základě podkladů odborného posouzení a kapacity třídy. Předpoklady pro začlenění do této třídy nijak nesouvisí s kritérii pro přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole a nejsou zvýhodňující skutečností.

Žadatel vyjádří souhlas se zjišťováním předpokladů k zařazení do tohoto programu a potvrdí seznámení s učebním plánem této třídy.
UČEBNÍ PLÁNY běžné třídy a třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy stahujte zde. Červeně vyznačen rozdíl v programu v 1. ročníku. Sledujte, prosím i rozdíly v následujících ročnících.
 

 

Odklad školní docházky

V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy, je vždy velmi vhodné předem navštívit místní pedagogicko-psychologickou poradnu PPP v Jabloňové ul., s níž naše škola aktivně spolupracuje a kde je doporučeno nejvhodnější řešení.

Případný odklad školní docházky neznamená ztracený rok, ale umožní budoucímu žáčkovi v klidu dozrát. Vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte lze docházkou do mateřské školy, případně do přípravné třídy základní školy. Naše škola přípravné třídy neotvírá.

V MČ Praha 10 otevírají přípravné třídy ZŠ Břečťanová, ZŠ Olešská, ZŠ U Vršovického nádraží, ZŠ V Rybníčkách a ZŠ Eden.

Podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát i učitelka mateřské školky, dětský lékař.

Důležité: Také žadatel o odklad musí dítě řádně zapsat (tedy vyplnit elektronickou žádost a postupovat stejně jak je výše uvedeno). Samotná žádost o odklad se podává současně se zápisem. Její součástí je doporučující stanovisko příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Pokud v termínu není možné odborná stanoviska doložit, přeruší se správní řízení do jejich dodání.

Kvůli pandemické situaci nemohly proběhnout tradiční depistáže v mateřských školách a všichni objednaní klienti budou muset být posuzováni individuálně i na základě dotazníku, s jehož vyplněním vám pomůže MŠ. Množství potenciálních zájemců o vyšetření může být vysoké a nad termínové kapacity poradny. DOPORUČENÍ  PPP LZE DOLOŽIT DODATEČNĚ. 

Kontaktní osoby pro naši školu: Mgr. Darja Kovářová (psycholog), kovarova@ppp10.eu, Tel.: 770 147 628; Mgr. Alena Krnáčová (speciální pedagog), E-mail: krnacova@ppp10.eu, Tel.: 770 118 513; Mgr. Pavla Kubíčková (ředitelka PPP Praha 10), kubickova@ppp10.eu, Tel: 776 731 312
 

Žádost o odklad povinné školní docházky 2021/2022 (.docx)

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Zpětvzetí žádosti o přijetí

V případě podání více zápisů a přijetí na jinou vámi preferovanou školu můžete podat Zpětvzetí žádosti o přijetí.

zadost_zpetvzeti_prijeti.docx


Další důležité informace

Vyučovacím jazykem ve výuce naší školy je jazyk český. U dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí škola informuje o možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy.

V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nadaného a mimořádně nadaného žáka škola informuje o systému společného vzdělávání: o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, o systému podpůrných opatření a jejich financování, o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm, o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

Škola informuje zákonné zástupce jakým způsobem mohou svému dítěti pomoci v rozvoji v době před nástupem povinné školní docházky. Doporučený dokument Desatero pro rodiče, který je přílohou RVP PV zde zveřejňujeme.

DESATERO PRO RODIČE STAHUJTE ZDE .pdf
 

 

Otázky a odpovědi z online setkání s vedením školy (proběhlo dne 22. 3. 2021)

Ke stažení ZDE v pdf

Dotazy i nadále můžete psát na zapis@zsjakutska.cz

Prostředí školy vám snad trochu přiblíží toto VIDEO.

Dále jsme vám k dispozici na:

 • info@zsjakutska.cz
 • tel. 267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
 • tel. 267 311 043 - centrála

 

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210
  Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
 • 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
  267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
  267 311 044 - ekonomka školy Ing. Eva Fučíková
  272 730 956 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová