Navigace

Vítejte v naší základní škole Spádové oblasti Školská rada JAKUFEST Historie školy POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

O škole

Školská rada

 

 

Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění v § 167 uvádí: Školská rada umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zřizuje ji zřizovatel školy, který stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.

Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy

. Členem ŠR nemůže být ředitel školy. Ten pouze zajistí řádné volby, případně při jejich opakovaném neúspěchu určí zbývající členy sám. Funkční období členů ŠR je tříleté (zákon upravuje podrobněji také předčasné či doplňovací volby).

ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně na svolání jejího předsedy. První zasedání svolává ředitel školy. Na vyzvání předsedy ŠR je povinnen se zasedání zúčastnit i ředitel školy či jeho zástupce. ŠR na svém prvním zasedání stanoví a nadpoloviční většinou schválí svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.


V § 168 se k činnosti ŠR uvádí
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád 
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 

 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

 

Zuzana Závodská - předsedkyně ŠR, za zákonné zástupce

Martin Hák - za zákonné zástupce

 

Doc. Ing. Lucie Sedmihradská - za zřizovatele

Mgr. Ondřej Počarovský - za zřizovatele

 

Mgr. Marek Brychta - za pedagogy školy

Mgr. Jan Turinský - za pedagogy školy

 

KONTAKT

E - mail: radaskoly10@centrum.cz 

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola, Praha 10, Jakutská 1210/2, příspěvková organizace
    Jakutská 1210/2, 100 00, Praha 10
  • +420 267 311 043 - centrála - OMLUVY ŽÁKŮ, kontakt na učitele
    +420 267 310 135 - ředitelka školy Ing. Sylva Taufmannová
    +420 267 311 044 - ekonomka školy Markéta Donátová
    +420 774 450 026 - vedoucí školní jídelny Irena Benešová